TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG

Hiệu trưởng


product image

Trương Quỳnh Hương

Hiệu phó đối nội


product image

Nguyễn Vũ Minh Hằng

Hiệu phó đối ngoại


product image

Nguyễn Thanh

Giám học


product image

TBD

Thư ký


product image

Trịnh Mỹ Hân

Giám thị


product image

Duy Anh

Thủ quỹ


product image

Nguyễn Kim Thư